Ðóng
xem
 • Thời gian
 • 01:00 - 23:00
 • Hoạt động
 • Trừ Ma Vệ Quốc
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Boss Thiên Niên Yêu Hồ
  Bản đồ : Anh Hùng Mộ
 • Thời gian
 • 12:00-12:45
  17:00-18:15
 • Hoạt động
 • Vân Du Tứ Hải
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Duẫn Tốn
  Bản đồ : Vô Sông Thành (45/46)
 • Thời gian
 • 12:00-13:00
  19:00-20h:00
 • Hoạt động
 • Hồng Phúc Thiên Ân
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Vận Ca
  Bản đồ : Vô Sông Thành (215/288)
 • Thời gian
 • 12:00 - 13:00
 • Hoạt động
 • Hỗn Độn Chi Địa
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Sương Diễm
  Bản đồ : Biên Kinh (314/310)
 • Thời gian
 • 19:30-23:59
 • Hoạt động
 • Đăng Mê Hội Giai Nhân
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Trần Ngư Đăng
  Bản đồ : Biên Kinh (256/456)
 • Thời gian
 • 19:30-23:59
 • Hoạt động
 • Khoái Mã Gia Tiên
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Tiêu Hà
  Bản đồ : Biên Kinh (271/115)
 • Thời gian
 • 20:00-23:00
 • Hoạt động
 • Diễm Hỏa Văn Hội
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Nghiêm Hoa
  Bản đồ : Biện Kinh (228/463)
 • Thời gian
 • 20:00-23:00
 • Hoạt động
 • Ngũ Đức Thư Quyển
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Tiêu Nhượng
  Bản đồ : Biện Kinh (369/334)
 • Thời gian
 • 21:00-23:59
 • Hoạt động
 • Dã Trư Đại Tác Chiến
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Sương Diễm
  Bản đồ : Biện Kinh (314/310)
 • Thời gian
 • 20:00-23:00
 • Hoạt động
 • Binh Lâm Thành Hạ
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Đại Tông Vây Thống Lĩnh
  Bản đồ : Vô Sông Thành (120/80)
 • Thời gian
 • 1:00-3:00
  11:30-14h30
  21:00-23h00
 • Hoạt động
 • Giang Châu Pháp Trường
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Khương Chu Tử
  Bản đồ : Vô Song Thành (182/273)
 • Thời gian
 • 2:00-3:00
  18:30-19h30
  21:45-22h45
 • Hoạt động
 • Trấn Áp Thủy Lao
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Thủy Lao Ngục Tốt
  Bản đồ : Biên Cảnh, Long Tuyền
 • Thời gian
 • 2:45 - 23:45
 • Hoạt động
 • Tầng Thủy Hoàng Lăng
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Tần Dũng Tần Lăng
  Bản đồ : Biên Cảnh
 • Thời gian
 • 1:00-3:00
  11:30-14h30
  21:00-23h00
 • Hoạt động
 • Lạc Da Thất Tinh
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Diệp Hinh Kỳ
  Bản đồ : Vô Song Thành 180/243
 • Thời gian
 • 15:00-15:30
  15:40-16h10
  21:30-22h00
  22:10-22:40
 • Hoạt động
 • Lương Sơn Chiến Tràng
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân
  Bản đồ : Biên Kinh 363/365
 • Thời gian
 • 20:50-22:00
 • Hoạt động
 • Huyết Chiến Thành Khê Thành
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Nguyên Thanh Khê
  Bản đồ : Thanh khê thành
 • Thời gian
 • 14:00-16:00
  20:00-22:00
 • Hoạt động
 • Vị Trí Lăng Mộ
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Đoạn Vũ Chân Nhân
  Bản đồ : Biện Kinh 325/306
 • Thời gian
 • 20:15 - 22:15
 • Hoạt động
 • Phá Lỗ Phạt Liêu
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Thân Vệ Đội Trưởng
  Bản đồ : Liêu quốc địa tầng 2 37/214
 • Thời gian
 • 2:00 - 7:00
  10:00 - 15:00
  18:00 - 23:00
 • Hoạt động
 • Thiên Quân Đoạt Soái
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Boos ở bản đồ
  Bản đồ : Liêu Quốc Đại Doanh
 • Thời gian
 • 2:00 - 4:00
  4:00 - 6:00
  6:00 - 8:00
  8:00 - 10:00
 • Hoạt động
 • Thiên Vương Hành Thế
 • Gợi ý
 • NPC báo danh : Boss Tiều Cái
  Bản đồ : Mặc Bắc Thảo Nguyên
Ðóng
Fanpage Telegram